Členové

Seznam stávajících členů

 

 

Konzultační inženýr

 

Konzultační inženýr je fyzická nebo právnická osoba, která na základě příslušných oprávnění poskytuje nestranné profesní, konzultační a odborné služby převážně ve stavebních a souvisících oborech a činnostech v souladu s přírodními, technickými a ekonomickými zákony a dbá oprávněných zájmů společnosti.

Konzultační inženýr pracuje na svoji vlastní morální, profesní a osobní odpovědnost. Předmětem jeho činnosti není obchod nebo dodavatelská stavební činnost. Není zaměstnán u státní či polostátní instituce, jejíž činnost je financována z veřejných rozpočtů nebo jinými dotacemi.

Konzultační inženýr se řídí Zákonem etiky, který určuje pravidla profesního chování, nezávislosti a kompetence a který CACE převzala od FIDIC.

 

Zákon etiky FIDIC

 

Konzultační inženýr má:

 • odpovědnost ke společnosti a k profesi
 • přijmout odpovědnost profese ke společnosti
 • hledat řešení odpovídající principům trvale udržitelného rozvoje
 • dbát o důstojnost, postavení a dobré jméno profese

Kompetence

 • udržovat své znalosti a zkušenosti na úrovni, která odpovídá úrovni vývoje znalostí, legislativy a řízení a uplatňovat svůj um, pečlivost a píli při poskytování svých služeb klientovi
 • zdržet se poskytnutí všech služeb, pro něž není kompetentní

Bezúhonnost

 • jednat vždy v oprávněném zájmu klienta a poskytovat odborné služby při co nejlepším svědomí
 • být nestranný při poskytování odborných rad, posouzení a rozhodnutí
 • informovat klienta o jakémkoliv střetu zájmů, k němuž může při poskytování služeb dojít
 • odmítnout přijetí odměn, které by mohly ovlivnit jeho nestranné rozhodnutí. Čestnost vůči ostatním
 • podporovat zásadu „výběru podle kvality“
 • dbát, aby nebylo ať úmyslně či neúmyslně, poškozeno dobré jméno jiného konzultačního inženýra
 • nikdy nepostupovat přímo či nepřímo s cílem nahradit jiného konzultačního inženýra, který již získal daný úkol
 • nikdy nepřevzít práci jiného konzultačního inženýra aniž by byl informován klientem o tom, že vztah s předchozím konzultantem byl ukončen
 • v případě, že je požádán o posouzení práce jiného, postupovat s odpovídajícím profesionálním přístupem a zdvořilostí

 

Členství

 

STANOVY CACE 2020 – úplné znění stanov CACE [PDF]

ETICKÝ KODEX FIDIC – překlad anglické verze [PDF]

Jak se stát členem?

 1. Žadatel doručí písemnou žádost o přijetí s prohlášením, že respektuje principy členství v asociaci a ostatní ustanovení Stanov CACE.
 2. Dále pak písemné doporučení přijetí od alespoň dvou členů CACE *)
 3. Vyplněný evidenční list člena s kontaktními údaji

*) v případě, že zájemce o členství dosud neměl kontakt s žádným ze členů CACE, kteří by mohli doporučit jeho přijetí, předloží prohlášení statutárního zástupce o tom, že jeho činnost je v souladu s čl. 4. stanov CACE

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit.

 

Roční výše členského příspěvku je stanovena valnou hromadou asociace na 2 640 Kč / 1 volební hlas:

Kategorie

Počet zaměstnanců

 

Počet volebních hlasů

 

Výše příspěvku Kč/rok

A

1-2

1

2 640

B

3-10

2

5 280

C

11-25

3

7 920

D

26-50

6

15 840

E

51-150

9

23 760

F

více než 150

12

31 680

 

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů