Contract management, a. s.

Společnost Contract Management, a. s. se zaměřuje na úskalí stavebních projektů a řešení problémů klienta. Ústředním úsilím společnosti je šetřit klientův čas a odlehčit mu od starostí. 

Nabídka služeb:

  • Contract management – zajištění efektivního řízení stavebního projektu, aby byl zhotoven včas a v požadované kvalitě v návaznosti na smlouvu o dílo
  • Rozpočty a expertízy –  expertní oceňování ve všech fázích přípravy, zajistění kvalitně připraveného soupisu prací v souladu s projektovou dokumentací i platnou legislativou
  • Elektronická správa a evidence dokumentů výstavbového projektu – elektronická správa dokumentů souvisejících se zakázkou, nastolení řádu v projektové dokumentaci i v celém procesu stavby
  • Časové řízení staveb – stanovení reálné časové náročnosti stavby, zpracování harmonogramů, nastavení funkčních procesů k úspěšnému dokončení stavby
  • Analýzy a posudky – zpracování retrospektivní i prospektivní analýzy stavby
  • Metodické pokyny – zajištění jednotného a transparentního procesu konzultačního inženýrství a řízení stavebních projektů v ČR
  • Akustické studie – identifikace a eliminace zdrojů hluku v okolí stavby s cílem splnit hygienické limity, zajištění odborných měření včetně protihlukových opatření

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2020 Česká asociace konzultačních inženýrů