Školení

 

Aktuálně vypsaná školení

 

Škola FIDIC 

CACE pokračuje v programu veřejných certifikovaných školení s názvem „Škola FIDIC“. Cílem základního 4denního školení je poskytnout účastníkům detailní znalost problematiky vzorových smluvních podmínek FIDIC s důrazem na Červenou knihu a s vysvětlením základních odlišností ve vztahu k Žluté a Stříbrné knize (aktuální vydání z roku 1999). V programu školení jsou též vysvětleny základní charakteristiky Bílé a Zelené knihy. Více informací o náplni školení a formulář přihlasky najdete v letácích u jednotlivých termínů školení.

Školení povede na základě českých překladů uvedených vzorů k osvojení smluvních procedur a získání potřebné výbavy a sebevědomí do praxe. Každý účastník obdrží český překlad Červené a Žluté knihy FIDIC v autentickém lokalizovaném vydání a český Guide (komentovaný průvodce) k Červené a Žluté knize FIDIC.

Certifikované školení je připraveno pro investory, zadavatele (ať soukromé nebo veřejné, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, regulátory, správce zakázky/správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Certifikaci zužitkují manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, soudní znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci a adjudikátoři, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů a financující a další instituce jako banky, pojišťovny a zajišťovny. Certifikace může být dobrou motivací i pro studenty technických a právních oborů pro jejich budoucí rozvoj a konkurenceschopnost (mohou využít zajímavé slevy na vložném za školení).

Školení je zakončeno písemným testem a udělením certifikátu o absolvování. Úspěšní absolventi školení jsou zapsáni na veřejném seznamu certifikovaných osob na www.cace.cz/skoleni.

Zájemci o základní čtyřdenní školení se mohou přihlásit na tyto termíny:

JARNÍ ŠKOLA FIDIC – on-line

  • 29. března a 5., 19. a 26. dubna 2023 – on-line školení, informační leták s přihláškou si můžete stáhnout zde

Nástavbová školení FIDIC 

 

CACE rozšiřuje program certifikovaných školení FIDIC. Absolventům základního školení zaměřeného na Červenou knihu nabízí tři samostatná jednodenní nástavbová školení:

SPRÁVCE STAVBY

  • podzim 2023 nebo jaro 2024, on-line školení

SPRÁVA ZAKÁZKY. Správce stavby (The Engineer), Zástupce objednatele, Manažer realizace stavby (Construction Manager). Správce zakázky v kontextu jednotlivých metod dodávky. Metody určení ceny služeb a motivační faktory. Aktivita, odpovědnost a kompetence správce stavby.
HISTORIE A VÝVOJ ROLE SPRÁVCE STAVBY. Tradiční role správce stavby, Správce stavby podle FIDIC, Odpovědnost správce stavby, Neutralita správce stavby, Omezení kompetencí správce stavby, Využití správce stavby v postkomunistických zemích, Vztah objednatele a správce stavby, Náhrada škody správcem stavby, Omezení odpovědnosti správce stavby, Řádná péče správce stavby, Konzultační inženýr jako správce stavby.

PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE STAVBY. Správce stavby a zástupce objednatele podle Červené, Žluté a Stříbrné knihy FIDIC. Základní povinnosti při zahájení projektu. Základní lhůty pro správce stavby. Pokyny, Certifikace (platby, zkoušky, převzetí, vzorky, splnění smlouvy), Určování, Vyjasňování, Požadavky, Claimy, Řešení sporů (mediace), Dozor kvality (kontrola) – odmítnutí/náprava, Dohled nad souladem se smlouvou, Nákladový dozor: Měření a oceňování (včetně změn), Dozor rychlosti postupu prací, Smluvní korespondence – komunikace, Claim management.
BÍLÁ KNIHA FIDIC. Příkaz jako smlouva. Smlouva správce stavby s objednatelem. Zvláštní podmínky, Přílohy – Rozsah služeb, Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem, Odměna a platba, Harmonogram služeb. Smlouva – obecná ustanovení, objednatel, konzultant, zahájení, dokončení, změny a ukončení služeb, Odpovědnosti, Pojištění, Claimy, Spory – Mediace.
EPCM (ENGINEER‐PROCURE‐CONSTRUCTION MANAGEMENT). Výhody a nevýhody metody EPCM. Konzultační inženýr a projektant jako manažer realizace. Odpovědnost. Cena, čas a motivace.

 

CLAIM MANAGEMENT

  • 10. května 2023, on-line školení, info leták s přihláškou si můžete stáhnout zde

CLAIMY. Claimy zhotovitele podle FIDIC, Claimy objednatele podle FIDIC, Předložení vyčíslení claimu (Obecné metody oceňování a vyčíslení claimu, Předložení vyčíslení claimu na prodloužení doby pro dokončení, Praktická doporučení pro uplatnění claimů na prodloužení doby pro dokončení, Ustanovení se sankčními lhůtami při pozdním oznámení claimu, Vzájemná souvislost alokace rizika a možností uplatnění claimu, Věcná podstata claimu, Limity pro zánik claimu, Hodnocení zániku konkrétního claimu, Možné přístupy při rozhodování o platnosti ustanovení se sankčními lhůtami

ČASOVÉ ASPEKTY VELKÝCH VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTŮ. Řízení času, Zpoždění a prodloužení doby pro dokončení, Metoda kritické cesty, Harmonogram, Časová rezerva, Plnění v přiměřené době bez určení termínu dokončení (time at large), Souběžné zpoždění, Ztížené podmínky realizace, Doba pro dokončení podle FIDIC, Harmonogram podle FIDIC, Zpoždění a přerušení realizace podle FIDIC, Metody pro analýzu zpoždění, Zpoždění versus prodloužení

CLAIM MANAGEMENT. Claim Management zhotovitele podle FIDIC, Claim Management objednatele podle FIDIC, Interkulturní aspekty, Úloha právníka v Claim Managementu, Metody vyčíslování nároků, Nárok při konstruktivní akceleraci (přístup ke konstruktivní akceleraci v jednotlivých jurisdikcích), Nárok na výrobní režie v souvislosti se zpožděním (vyčíslení nároku na výrobní režii, doba, za kterou je nárok na výrobní režii uplatňován, alokace zdrojů výrobní režie), Nárok na správní režie v souvislosti se zpožděním (vyčíslení nároku na správní režii, vzorce a modely pro vyčíslení správní režie), Nárok pří ztížených podmínkách realizace, Souhrnný nárok (zkušenosti se souhrnnými nároky z Velké Británie), Souhrnné nároky v kontextu kontinentálního právního systému, Kompenzace podle NEC (New Engineering Contract)

 

ŽLUTÁ KNIHA

  • 24. května 2023, on-line školení, informační leták s přihláškou si můžete stáhnout zde

METODY DODÁVKY. Základní charakteristiky metod dodávky: Odpovědnost za projektovou dokumentaci, Určení ceny díla, Správa zakázky, Rozdělení odpovědností (alokace rizik) a nároky na dodatečné peníze a čas (claimy), Generální dodavatelství /Design-Bid-Build (DBB), Další metody dodávky: Construction Management (CM) (CM at-risk), Multiple-Prime Contracts, Rozšířené metody dodávky (PPP), Další metody dodávky (Partnering, Projekty Fast Track, Alliancing), Včasné zapojení zhotovitele (ECI) a dohoda o předrealizačních službách (Building Information Modeling).
DESIGN‐BUILD. Odpovědnost za plnění: Řádná péče versus zajištění vhodnosti díla k danému účelu, Pojištění profesní odpovědnosti u projektů Design-Build, Zadávání zakázek u projektů Design-Build, Požadavky objednatele u projektů Design-Build, Rozlišení smluvních podmínek FIDIC z hlediska metod dodávky (Design-Build podle FIDIC), Paušální cena – harmonogram plateb, Výkaz hlavních výměr, Správce stavby a projektování.
ŽLUTÁ KNIHA FIDIC. Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, Požadavky objednatele, Formuláře, Návrh zhotovitele.
PROJEKTOVÁNÍ. Požadavky objednatele. Veřejnoprávní aspekty povolování staveb. Obecné povinnosti při projektování, Přezkoumání požadavků objednatele, Dokumenty zhotovitele, Závazek zhotovitele, Technické normy a předpisy, Zaškolení, Dokumentace skutečného provedení, Příručky pro provoz a údržbu, Chyba projektové dokumentace.
ZKOUŠKY PODLE FIDIC. Individuální (Testing podle 7.4 FIDIC), komplexní (Tests on Completion podle 9 FIDIC) a záruční zkoušky (Tests after Completion podle 12 FIDIC). Rozdíly v požadavcích na zkoušky mezi FIDIC CONS, PD/B a EPC. Lidské zdroje, materiály a zařízení pro zkoušky. Vlastnictví produktů vzešlých ze zkoušky. Ocenění a proveditelnost zkoušek. Součinnost objednatele. Součinnost veřejnoprávních orgánů ke spolupráci na zkouškách. Claimy v souvislosti se zkouškami. Předání a převzetí díla. Zkoušky po dokončení. Postup pro zkoušky po dokončení, Zpožděné zkoušky, Opakovaná zkoušení, Neúspěšné zkoušky po dokončení.
SPECIFIKA EPC. Metody technologických dodávek, EPC (Engineer-Procure-Construct), Výhody a nevýhody metody EPC, Klíčové otázky při přípravě EPC projektů, Smlouva v režimu EPC připravená „na míru“, Zakázky „na klíč“ v režimu EPC, Projektová dokumentace u projektů EPC. Stříbrná kniha FIDIC.

 

Účast na kterémkoli z uvedených nástavbových školení je podmíněna úspěšnou certifikací ze základního školení.

Registry udělených certifikátů

 

Aktuální registry udělených certifikátů ke stažení:

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC ČK (vydaných CACE) 1. část (1 – 999)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC ČK (vydaných CACE) 2. část ( od 1000)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – SPRÁVCE STAVBY (vydaných CACE)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – CLAIM MANAGEMENT (vydaných CACE)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – ŽLUTÁ KNIHA (ed. 1999) (vydaných CACE)

 

Máte-li k uvedeným školením nějaké otázky, obraťte se na sekretariát CACE: Jana Margoldová, tel: +420 604 237 681, e-mail: jana.margoldova@cace.cz.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2023 Česká asociace konzultačních inženýrů