Školení

 

Aktuálně vypsaná školení

 

Škola FIDIC 

CACE pokračuje v programu veřejných certifikovaných školení s názvem „Škola FIDIC“. Cílem základního 4denního školení je poskytnout účastníkům detailní znalost problematiky vzorových smluvních podmínek FIDIC s důrazem na Červenou knihu a s vysvětlením základních odlišností ve vztahu k Žluté a Stříbrné knize (aktuální vydání z roku 1999). V programu školení jsou též vysvětleny základní charakteristiky Bílé a Zelené knihy. Více informací o náplni školení a formulář přihlasky najdete v letácích u jednotlivých termínů školení.

Školení povede na základě českých překladů uvedených vzorů k osvojení smluvních procedur a získání potřebné výbavy a sebevědomí do praxe. Každý účastník obdrží český překlad Červené a Žluté knihy FIDIC v autentickém lokalizovaném vydání a český Guide (komentovaný průvodce) k Červené a Žluté knize FIDIC.

Certifikované školení je připraveno pro investory, zadavatele (ať soukromé nebo veřejné, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, regulátory, správce zakázky/správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Certifikaci zužitkují manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, soudní znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci a adjudikátoři, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů a financující a další instituce jako banky, pojišťovny a zajišťovny. Certifikace může být dobrou motivací i pro studenty technických a právních oborů pro jejich budoucí rozvoj a konkurenceschopnost (mohou využít zajímavé slevy na vložném za školení).

Školení je zakončeno písemným testem a udělením certifikátu o absolvování. Úspěšní absolventi školení jsou zapsáni na veřejném seznamu certifikovaných osob na www.cace.cz/skoleni.

Zájemci o základní čtyřdenní školení se mohou přihlásit na tyto termíny:

PODZIMNÍ ŠKOLA FIDIC – on-line

  • 6., 13. a 27. listopadu a 4. prosince 2024 – čtyřdenní on-line školení, informační leták s přihláškou si můžete stáhnout zde

ÚVOD. Specifi ka stavebnictví a prostředí. Výstavbový projekt a jeho účastníci. Správce stavby. Manažer realizace. Zástupce objednatele. Rozhodné právo.
ZÁKLADNÍ ASPEKTY SMLOUVY. Správa zakázky. Určení ceny. Odpovědnost za projektovou dokumentaci. Alokace rizika a umožnění claimů.
STANDARDIZACE SMLUV. Historie (smlouvy za první republiky). Vzorové smlouvy ve vyspělých zemích.
FIDIC. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. Česká účast ve FIDIC. Smluvní (obchodní) podmínky podle českého práva. Některé místní vzorové smluvní podmínky podle FIDIC.
PROSTŘEDÍ. Vývoj stavebních trhů ve střední a východní Evropě (Slovensko, Polsko a Česko). Zkušenosti z první fáze čerpání dotací: Rozdělení rizik. Využití a zneužití metody design-build. Vzory FIDIC a jejich deformace. Vliv recese a globální soutěže. Správné použití EPC smluv (smluv na klíč). Mimořádně nízká cena. Sdružení zhotovitelů, změny ceny nákladů v čase a dodavatelské řetězce (přímé platby). Zneužití nevhodného přenosu rizik. Omezení kompetencí správců stavby. Nevhodné zásahy do způsobu tvorby ceny u měřených a paušálních smluv – kam vedou jednostranné smlouvy? Související judikatura z vyspělých změní (USA, Německo apod.) – zákaz netransparentního přenosu rizika. Jak se chová stavební trh v Rakousku a Německu? Jaký je přístup k rozdělení rizik, jaké metody dodávky využívají?
CENA DÍLA PODLE FIDIC. Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková – tzv. „měřená zakázka“ a cena nákladová). Platby a vyúčtování.
TYPY ŘÍZENÍ A ORGANIZACE VÝSTAVBOVÉHO PROJEKTU PODLE FIDIC (metody dodávky). Generální doda – vatel ství, Design and Build (EPC) a Construction Management (EPCM).
ROZLIŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK FIDIC. Základní součásti smlouvy o dílo podle FIDIC. Zvláštní podmínky. Požadavky objednatele. Návrh zhotovitele. Výkresy. Specifi kace a výkaz výměr. Odpovědnost za projektovou dokumentaci.
ALOKACE RIZIK PODLE FIDIC. CONS (Červená kniha). Struktura CONS . P&DB (Žlutá kniha). Struktura P&DB. EPC (Stříbrná kniha). Struktura EPC. Short Form of Contract. Struktura Short Form of Contract. DBO. Struktura DBO. Public Private Partnership a FIDIC DBO. Construction Subcontract. Struktura Construction Subcontract. Další vzorové dokumenty FIDIC. Alokace rizik objednatele a zhotovitele v 1999 First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha). Vyjednávání a obvyklé úpravy.
FIDIC V POST‐KOM. ZEMÍCH. Smluvní podmínky FIDIC a jejich použití v právním systému České republiky. Správce stavby. Dodatečné stavební práce podle zákona o veřejných zakázkách. Změny a úpravy v kontextu zákona o veřejných zakázkách. Stavební deník. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci. Průběh prací. Zpoždění. Přerušení. Zánik nesplněného závazku – ukončení smlouvy. Záruční doba a nárokování. Následky narušení rozumné alokace rizik. Trendy využití vzorů FIDIC ve střední a východní Evropě. Fondy Evropské unie. Evropská investiční banka.
TRENDY CONTRACT MANAGEMENTU. Aktuální trendy contract managementu. Jakou má hodnotu čas? Přerušení, prodloužení a urychlení – retrospektivní analýza nebo dokazování v reálném čase? Nový Yellow Book FIDIC – kam směřují vzory FIDIC? Alternativy vzorům FIDIC – NEC? Zánik nároku při jeho pozdním oznámení – judikatura z různých částí světa, různé přístupy a trendy. Limitace celkové ceny – může zhotovitel garantovat maximální cenu? Proč se cena díla navyšuje? Britské vzory NEC – nejmodernější stavební smlouva. SCL Protocol – Britský standard pro řízení času.
ŘÍZENÍ ČASU PODLE FIDIC. Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim. Time at large. Time is of the essence. CPM. Akcelerace. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace.
CLAIMY A CLAIM MANAGEMENT PODLE FIDIC. Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Předkládání a oceňování claimů. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci. Claimy a nápravné prostředky objednatele (smluvní pokuty, vady díla, náhrady škody a její limitace).
ZMĚNY A ZMĚNOVÉ PROCESY PODLE FIDIC. Nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Akcelerace.
ŘEŠENÍ SPORŮ. Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC. Řešení sporů a vztah k národnímu právu a vynutitelnost rozhodnutí a dokazování.
ZKOUŠKY PODLE FIDIC. Individuální (Testing podle 7.4 FIDIC), komplexní (Tests on Completion podle 9 FIDIC) a záruční zkoušky (Tests after Completion podle 12 FIDIC). Rozdíly v požadavcích na zkoušky mezi FIDIC CONS, PD/B a EPC. Lidské zdroje, materiály a zařízení pro zkoušky. Vlastnictví produktů vzešlých ze zkoušky. Ocenění a proveditelnost zkoušek. Součinnost objednatele. Součinnost veřejnoprávních orgánů ke spolupráci na zkouškách. Claimy v souvislosti se zkouškami. Předání a převzetí díla.
NEPŘEDVÍDATELNOST PODLE FIDIC. Nepředvídatelné fyzické podmínky. Geotechnické riziko. Údaje o staveništi. Nepředvídatelné procesy přírodních sil. Vyšší moc. Zánik smlouvy při nemožnosti plnění.
BANKOVNÍ GARANCE A POJIŠTĚNÍ. Vadium, realizační garance, záruční garance, garance za zálohu, platební garance. Stavebně-montážní pojištění (CAR), pojištění odpovědnosti, profesní pojištění odpovědnosti projektanta, úrazové pojištění zaměstnavatele.

Školení bude obsahovat také průběžné opakování, trénink například typických situací při řešení claimů, práci s novým překladem Červené knihy článek po článku a test.

Nástavbová školení FIDIC 

CACE rozšiřuje program certifikovaných školení FIDIC. Absolventům základního školení zaměřeného na Červenou knihu nabízí tři samostatná jednodenní nástavbová školení:

CLAIM MANAGEMENT

  • 15. ledna 2025, on-line školení, informační leták s přihláškou si můžete stáhnout zde

CLAIMY. Claimy zhotovitele podle FIDIC, Claimy objednatele podle FIDIC, Předložení vyčíslení claimu (Obecné metody oceňování a vyčíslení claimu, Předložení vyčíslení claimu na prodloužení doby pro dokončení, Praktická doporučení pro uplatnění claimů na prodloužení doby pro dokončení, Ustanovení se sankčními lhůtami při pozdním oznámení claimu, Vzájemná souvislost alokace rizika a možností uplatnění claimu, Věcná podstata claimu, Limity pro zánik claimu, Hodnocení zániku konkrétního claimu, Možné přístupy při rozhodování o platnosti ustanovení se sankčními lhůtami

ČASOVÉ ASPEKTY VELKÝCH VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTŮ. Řízení času, Zpoždění a prodloužení doby pro dokončení, Metoda kritické cesty, Harmonogram, Časová rezerva, Plnění v přiměřené době bez určení termínu dokončení (time at large), Souběžné zpoždění, Ztížené podmínky realizace, Doba pro dokončení podle FIDIC, Harmonogram podle FIDIC, Zpoždění a přerušení realizace podle FIDIC, Metody pro analýzu zpoždění, Zpoždění versus prodloužení

CLAIM MANAGEMENT. Claim Management zhotovitele podle FIDIC, Claim Management objednatele podle FIDIC, Interkulturní aspekty, Úloha právníka v Claim Managementu, Metody vyčíslování nároků, Nárok při konstruktivní akceleraci (přístup ke konstruktivní akceleraci v jednotlivých jurisdikcích), Nárok na výrobní režie v souvislosti se zpožděním (vyčíslení nároku na výrobní režii, doba, za kterou je nárok na výrobní režii uplatňován, alokace zdrojů výrobní režie), Nárok na správní režie v souvislosti se zpožděním (vyčíslení nároku na správní režii, vzorce a modely pro vyčíslení správní režie), Nárok pří ztížených podmínkách realizace, Souhrnný nárok (zkušenosti se souhrnnými nároky z Velké Británie), Souhrnné nároky v kontextu kontinentálního právního systému, Kompenzace podle NEC (New Engineering Contract)

 

ŽLUTÁ KNIHA

  • 29. ledna 2025, on-line školení, informační leták s přihláškou si můžete stáhnout zde

METODY DODÁVKY. Základní charakteristiky metod dodávky: Odpovědnost za projektovou dokumentaci, Určení ceny díla, Správa zakázky, Rozdělení odpovědností (alokace rizik) a nároky na dodatečné peníze a čas (claimy), Generální dodavatelství /Design-Bid-Build (DBB), Další metody dodávky: Construction Management (CM) (CM at-risk), Multiple-Prime Contracts, Rozšířené metody dodávky (PPP), Další metody dodávky (Partnering, Projekty Fast Track, Alliancing), Včasné zapojení zhotovitele (ECI) a dohoda o předrealizačních službách (Building Information Modeling).
DESIGN‐BUILD. Odpovědnost za plnění: Řádná péče versus zajištění vhodnosti díla k danému účelu, Pojištění profesní odpovědnosti u projektů Design-Build, Zadávání zakázek u projektů Design-Build, Požadavky objednatele u projektů Design-Build, Rozlišení smluvních podmínek FIDIC z hlediska metod dodávky (Design-Build podle FIDIC), Paušální cena – harmonogram plateb, Výkaz hlavních výměr, Správce stavby a projektování.
ŽLUTÁ KNIHA FIDIC. Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, Požadavky objednatele, Formuláře, Návrh zhotovitele.
PROJEKTOVÁNÍ. Požadavky objednatele. Veřejnoprávní aspekty povolování staveb. Obecné povinnosti při projektování, Přezkoumání požadavků objednatele, Dokumenty zhotovitele, Závazek zhotovitele, Technické normy a předpisy, Zaškolení, Dokumentace skutečného provedení, Příručky pro provoz a údržbu, Chyba projektové dokumentace.
ZKOUŠKY PODLE FIDIC. Individuální (Testing podle 7.4 FIDIC), komplexní (Tests on Completion podle 9 FIDIC) a záruční zkoušky (Tests after Completion podle 12 FIDIC). Rozdíly v požadavcích na zkoušky mezi FIDIC CONS, PD/B a EPC. Lidské zdroje, materiály a zařízení pro zkoušky. Vlastnictví produktů vzešlých ze zkoušky. Ocenění a proveditelnost zkoušek. Součinnost objednatele. Součinnost veřejnoprávních orgánů ke spolupráci na zkouškách. Claimy v souvislosti se zkouškami. Předání a převzetí díla. Zkoušky po dokončení. Postup pro zkoušky po dokončení, Zpožděné zkoušky, Opakovaná zkoušení, Neúspěšné zkoušky po dokončení.
SPECIFIKA EPC. Metody technologických dodávek, EPC (Engineer-Procure-Construct), Výhody a nevýhody metody EPC, Klíčové otázky při přípravě EPC projektů, Smlouva v režimu EPC připravená „na míru“, Zakázky „na klíč“ v režimu EPC, Projektová dokumentace u projektů EPC. Stříbrná kniha FIDIC.

 

SPRÁVCE STAVBY

  • 12. února 2025, on-line školení, informační leták s přihláškou si můžete stáhnout zde

SPRÁVA ZAKÁZKY. Správce stavby (The Engineer), Zástupce objednatele, Manažer realizace stavby (Construction Manager). Správce zakázky v kontextu jednotlivých metod dodávky. Metody určení ceny služeb a motivační faktory. Aktivita, odpovědnost a kompetence správce stavby.
HISTORIE A VÝVOJ ROLE SPRÁVCE STAVBY. Tradiční role správce stavby, Správce stavby podle FIDIC, Odpovědnost správce stavby, Neutralita správce stavby, Omezení kompetencí správce stavby, Využití správce stavby v postkomunistických zemích, Vztah objednatele a správce stavby, Náhrada škody správcem stavby, Omezení odpovědnosti správce stavby, Řádná péče správce stavby, Konzultační inženýr jako správce stavby.

PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCE STAVBY. Správce stavby a zástupce objednatele podle Červené, Žluté a Stříbrné knihy FIDIC. Základní povinnosti při zahájení projektu. Základní lhůty pro správce stavby. Pokyny, Certifikace (platby, zkoušky, převzetí, vzorky, splnění smlouvy), Určování, Vyjasňování, Požadavky, Claimy, Řešení sporů (mediace), Dozor kvality (kontrola) – odmítnutí/náprava, Dohled nad souladem se smlouvou, Nákladový dozor: Měření a oceňování (včetně změn), Dozor rychlosti postupu prací, Smluvní korespondence – komunikace, Claim management.
BÍLÁ KNIHA FIDIC. Příkaz jako smlouva. Smlouva správce stavby s objednatelem. Zvláštní podmínky, Přílohy – Rozsah služeb, Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem, Odměna a platba, Harmonogram služeb. Smlouva – obecná ustanovení, objednatel, konzultant, zahájení, dokončení, změny a ukončení služeb, Odpovědnosti, Pojištění, Claimy, Spory – Mediace.
EPCM (ENGINEER‐PROCURE‐CONSTRUCTION MANAGEMENT). Výhody a nevýhody metody EPCM. Konzultační inženýr a projektant jako manažer realizace. Odpovědnost. Cena, čas a motivace.

 

Účast na kterémkoli z uvedených nástavbových školení (Správce stavby, Claim management nebo Žlutá kniha) je podmíněna úspěšnou certifikací ze základního školení FIDIC.

Registry udělených certifikátů

 

Aktuální registry udělených certifikátů ke stažení:

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC ČK (vydaných CACE) 1. část (1 – 999)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC ČK (vydaných CACE) 2. část ( od 1000)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – SPRÁVCE STAVBY (vydaných CACE)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – CLAIM MANAGEMENT (vydaných CACE)

REGISTR CERTIFIKÁTŮ FIDIC – ŽLUTÁ KNIHA (ed. 1999) (vydaných CACE)

 

Máte-li k uvedeným školením nějaké otázky, obraťte se na sekretariát CACE: Jana Margoldová, tel: +420 604 237 681, e-mail: jana.margoldova@cace.cz.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů