Odborné komise asociace

Členové CACE založili odborné komise, které mají na starost určitou oblast případně konkrétní sledovaná témata. Prostřednictvím odborných komisí CACE formuluje a vydává jednotné názory, stanoviska, doporučení a podklady pro jednání s organizacemi a zákonodárci.

Stránka je v současné době upravována. Do 31.7. budou aktualizace dokončeny. Děkujeme za pochopení.

 

Příklady oblastí zájmu či konkrétních sledovaných témat

 • smluvní standardy
 • adjudikace
 • povolování
 • zákony a vyhlášky
 • oceňování služeb projektanta
 • přenos mezinárodních zkušeností, celkově
 • procesy a komunikace
 • projektování
 • dozory
 • průzkumy
 • projektové řízení
 • příklady a jejich výklad
 • BIM, virtuální realita
 • automatizace a robotizace
 • velká data, cloud
 • komunikace
 • cirkulární ekonomika

 

Odborné komise 1-5 se scházejí v pravidelných dohodnutých termínech.

Odborná komise 1 – Smlouvy a oceňování 

Zpracování připomínek k návrhům příloh Zvláštních obchodních podmínek FIDIC, úpravy ZOP tzv. Bílé knihy FIDIC navržené pro služby-konzultační činnosti. Zavádění smluvních podmínek FIDIC do běžné praxe s minimálními odchylkami od mezinárodního standardu. Příprava návrhu ceníku CACE pro projektové a konzultační činnosti v oboru dopravní, inženýrské a průmyslové stavby. Spolupráce při aktualizaci stávajících předpisů.

 

Jméno Společnost e-mail
Milan Kalný, předseda komise Pontex, spol. s r. o. kalny@pontex.cz

 

Odborná komise 2 – Veřejné investování

Navrhování kroků a definování postupů pro nastavení fungování a implementaci managementu veřejných investic a následný návrh funkčního modelu managementu veřejných investic, komparativní analýza zahraničních zkušeností s managementem veřejného investování. Identifikace (nebo nalezení) typových projektů k ověření funkčnosti modelu managementu veřejného investování, zpracování metodického podkladu popisujícího způsob hodnocení investičního záměru z pohledu jeho budoucí funkčnosti v rámci jeho celoživotního cyklu.

 

Jméno Společnost e-mail
Martin Zuštík, předseda komise Technoprojekt a. s. martin.zustik@cace.cz; martin.zustik@technoprojekt.cz

 

 • Pracovní skupina – Životní náklady staveb

Zdůrazňování významu hodnocení nákladů celého životního cyklu staveb jak při plánování investic, tak využívání jako hodnotícího kritéria při hodnocení veřejných zakázek. Zpracování metodiky pro veřejného investora pro zadávání veřejných zakázek s ohledem na náklady celoživotního cyklu stavebních objektů.

Pracovní skupina Životní náklady staveb je v současné době bez předsedy. Původně samostatné odborná komise se po odchodu svého předsedy stala podřazenou složkou OK Veřejné investování.

Odborná komise 3 – Projektový management

Podpora zavádění tzv. „dobré praxe“ (best practice) v projektovém řízení stavebních projektů v návaznosti na smluvní vzory FIDIC a doporučení. Problematika zahrnuje časové řízení stavebních projektů, problematiku variací, nároků zhotovitelů staveb plynoucích ze smluvních podmínek. Digitální projektové řízení včetně řízení a evidence procesů. Pořádání kulatých stolů a workshopů.

 

Jméno Společnost e-mail
Václav Větrovský, předseda komise Contract management, a. s. vetrovsky@cmanagement.cz

Odborná komise 4 – BIM

Sdílení informací a praktických zkušeností z reálných projektů průřezově celým členským spektrem asociace – předávání informací, vlastních postupů, podpůrných dokumentů a samotných zkušeností, a to nejen při tvorbě projektové dokumentace, ale i při realizaci stavby a v průběhu jejího provozování. Informování členů CACE o aktuálním stavu zavádění BIM, a to u SFDI a ČAS.

 

Jméno Společnost e-mail
Ondřej Budík, předseda komise HBH Projekt, spol. s r. o. o.budik@hbh.cz

Odborná komise 5 – Nová energetika

Dostavba Dukovan/Temelína, malé decentralizované jaderné zdroje a možnosti jejich implementace jako náhrady uhelných zdrojů tepla a elektřiny v regionech ČR, rozvoj legislativy ČR pro výstavbu malých jaderných zdrojů, adaptace referenčních projektů JE na podmínky země výstavby, malé a modulární reaktory jako alternativa fosilních paliv při uplatnění v teplárenství ČR, připrava BIM standardů vs. energetika.

 

Jméno Společnost e-mail
Petr Mach, předseda komise ÚJV Řež, a. s. petr.mach@ujv.cz

 

  • Pracovní skupina – Obnovitelné zdroje energie

  Instalace fotovoltaických systémů, tepelných čerpadel, solárních kolektorů a bateriových systémů, podílení se na změnách příslušné legislativy a podporování pilotních projektů – skupina pozastavila svou činnost.

   

 


 

Činnost níže uvedených odborných komisí (6-10)  probíhá dle aktuální potřeby:

Odborná komise 6 – Vnější vztahy

Prosazování, provádění a vyvíjení činností soustavně reprezentujících CACE, prosazování zájmů asociace v rámci činnosti veřejné správy, u zájmových sdružení, podnikatelských svazů a profesních komor, které nejsou členy CACE. Zlepšování finančního ocenění práce a služeb prováděných konzultačními firmami pro státní a veřejné investory. Další posilování postavení CACE v systému podnikatelských svazů.

 

Jméno Společnost e-mail
Radek Hrnčíř, předseda komise HBH Projekt, spol. s r. o. r.hrncir@hbh.cz

Odborná komise 7 – Spolupráce s ČKAIT

Prohlubování spolupráce v oblasti digitalizace stavebnictví a související legislativy. Spolupráce v aktuálních kauzách a problematikách společného zájmu, např. honorářový řád, smluvní podmínky apod. Nastavení spolupráce, např. zpracování podkladů při připomínkování návrhů nové legislativy.

 

Jméno Společnost e-mail
Milan Komínek, předseda komise   kominekm@post.cz

Odborná komise 8 – Právní postavení

Vzájemná spolupráce při řešeních aktuálních legislativních problematik, zejm. vztahujících se k právnímu postavení konzultačních inženýrů. Spolupráce při řešeních právních problematik, které se dotýkají nebo mají dopad na členy asociace.

 

Jméno Společnost e-mail
Ivan Rybák, předseda komise Pragoprojekt a. s. ivan.rybak@pragoprojekt.cz

 

Odborná komise 9 – Přenos zahraniční praxe

Sdílení zkušeností průřezově mezi členy CACE se zahraničím a tzv. „Lesson Learned“ – analýza možností a zkušeností u stávajících členů CACE – vytvořit na základě těchto informací tým pro spolupráci včetně přebírání informací ze zahraničí a jejich šíření minimálně v rámci členské základny. Pořádání kulatých stolů a workshopů.

 

Jméno Společnost e-mail
Ivo Šimek, předseda komise AFRY CZ s. r. o. ivo.simek@afry.com

Odborná komise 10 – Cirkulární ekonomika

 

Jméno Společnost e-mail
předseda nebyl zvolen    

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2023 Česká asociace konzultačních inženýrů