Workshop – Digitální podnik

On-line odborný seminář k problematice digitálního podniku se uskutečnil 25. ledna 2022 prostřednictvím MS Teams.

Tisková zpráva CACE, 1. února 2022:

Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) uspořádala 25. ledna t.r. pro své členy a další zájemce dvouhodinový online workshop na téma Digitální podnik. Přednášejícím byl Jakub Forman, produktový ředitel společnosti Proconom Software, s. r. o. Workshopu se zúčastnilo přes 30 profesionálů průřezově ze všech oblastí stavebního trhu v České republice.

Témata workshopu byla zvolena v souladu s probíhajícími přípravami finální podoby jednotlivých dotačních programů, zejména Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TaK), kde se předpokládá celková alokace finančních zdrojů pro malé a střední firmy ve výši cca 82 mld. Kč. Jednotlivé výzvy OP budou směřovat např. do podpory podnikového výzkumu a vývoje, nákupu moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích (BIM, CDE, BI ad.).

Dalším cílem uvedeného workshopu bylo seznámení účastníků s jednotlivými digitalizačními principy, které by měly být od poloviny roku 2023 povinně užívány při práci na nových výstavbových projektech, jejichž hodnota přesáhne částku 140,4 mil. Kč.

Program workshopu byl rozdělen do dvou částí – obecná a praktická:

  • V obecné části byli účastníci seznámeni s aktuálním stavem digitalizace stavebnictví, jednotlivými úrovněmi digitalizace, standardy a metodikami a možnostmi digitalizace.
  • Praktická část se zaměřila na konkrétní digitalizaci v praxi, zejména využití nástrojů CDE (Společné datové prostředí) a Business Intelligence u BIM.

Závěrem lze konstatovat, že workshop byl úspěšný. Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) proto předpokládá do budoucna pokračovat v zavedeném trendu, tzn. pořádat workshopy na další zajímává témata, které budou přidanou hodnotou pro práci profesionálů v celém stavebním odvětví.

Sekretariát CACE

TZ ve formátu PDF si můžete stáhnout „zde“.  Prezentaci Jakuba Formana používanou při workshopu se můžete ve formátu PDF stáhnout „zde“.

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2024 Česká asociace konzultačních inženýrů