Prohlášení CACE ke zřícení lávky v Praze-Troji

Česká asociace konzultačních inženýrů (www.cace.cz – dále jen CACE) vydává k události následující prohlášení:

  1. Nejde o izolovaný incident. Došlo ke zřícení rozestavěného mostu na trať ve Studénce, zřícení neodborně demolovaného mostu ve Vilémově, sesuvu na dokončené, ale neprovozované dálnici D8, zřícení střechy novostavby sportovní haly v České Třebové a dalším incidentům. To ukazuje na systémové problémy v oboru, které je třeba naléhavě řešit. Jenom shodou okolností neměly uvedené události v některých případech ještě mnohem katastrofálnější následky.
  2. Stále narůstající dluh v údržbě mostů. Odborná mostařská veřejnost mnoho let důrazně upozorňuje na narůstající dluh v údržbě mostů, podává petice a výzvy na příslušné orgány a vydává přehledy nebezpečného stavu stovek mostů v celé ČR. Zůstává to však vždy bez jakékoliv odezvy. Je zřejmé, že tuto situaci nelze řešit bez rozhodné politické podpory. Problém s údržbou mostů a dopravních staveb obecně není jen u nás, řeší se i v takových ekonomikách, jakými jsou např. Německo nebo USA. Ale s tím rozdílem, že tamní vlády si uvědomují a veřejně deklarují, že dopravní infrastruktura je páteří ekonomiky a je nezastupitelná v oblasti obranyschopnosti státu. Proto tam má řešení jasnou politickou prioritu a podporu.
  3. Způsob informování o takových nešťastných událostech ukazuje základní nejasnosti u médií i veřejnosti o stranách výstavby a jejich činnostech. Na výstavbě se vždy podílí: investor (připravuje záměr, územní a majetkové řízení, obvykle zadává přípravu dokumentace a provedení stavby); projektant (vymyslí a navrhne konstrukci, zpracuje projektovou dokumentaci; dodavatel stavby (provede a bez vad předá stavbu); stavební dozor (dohlíží na provádění); správce/provozovatel infrastruktury (provozuje a udržuje ji po dobu životnosti); Stav provozované stavby zkoumá a hodnotí diagnostika stavebních konstrukcí.
  4. Kapacity investorů a provozovatelů/správců infrastruktury jsou nedostatečné a jsou zde dlouhodobé potíže s odborností personálu. Kontrolní činnosti, které provádějí ze zákona, jsou často nedostatečně financované a jejich mnohdy velmi nepříjemné výsledky bývají bagatelizovány. Bohužel obecný trend statisticky doložitelný kategorizací mostů na základě tzv. hlavních mostních prohlídek ukazuje, že stav našich mostů je stále horší a horší, a svědčí o tom, že údržba mostů buď není dostatečně financována, nebo je prováděna pozdě, není prováděna odborně, anebo mosty spravují lidé, kteří nejsou odborníky. Dopravní infrastruktura (nejen u nás) stárne a objektivně se situace s hrubě a dlouhodobě zanedbávanou údržbou stává stále závažnější. Současný neutěšený stav je nutné řešit zásadně a metodicky. Jednorázové akce, jako např. kontrola všech mostů v Praze, neřeší ani zdaleka celý velmi závažný a finančně náročný problém.
  5. Nízké ceny inženýrských služeb a soutěžení zakázek s důrazem na cenu přináší dlouhodobý úpadek oboru inženýrských konzultačních služeb, snižování kvality služeb a v důsledku pak ohrožování bezpečnosti stavbařů i veřejnosti. Téměř úplné zastavení projektové přípravy dopravních staveb v letech 2010 až 2012 a následná nestabilita na Ministerstvu dopravy ČR a u podřízených organizací vyústila ve snižování prestiže oboru a krizi ve stavebnictví. Nízké oceňování vysoce odborné práce vede k odchodům zkušených specialistů mimo obor, existenčním problémům projektových organizací a obecně k nezájmu o technické studium. Problém je i zmíněná nedostatečná odbornost personálu státních a investorských organizací, které opakovaně nejsou schopny posuzovat náklady staveb, kvalitu jejich provedení ani kvalitu a přiměřenost cen souvisejících inženýrských konzultačních služeb. Investoři také obtížně obhajují zadávání inženýrských služeb s důrazem na jejich kvalitu a ne cenu (dle doporučení mezinárodní federace inženýrů FIDIC www.fidic.org má mít cena při hodnocení váhu maximálně 20 %). Příkladem mohou být materiály Kanadské federace municipalit (www.fcm.ca) udávající poměr cen konzultační služby/realizace stavby/provoz a údržba po dobu životnosti průměrně na 3/17/80 %. Proto je chybný důraz na cenu inženýrských služeb, místo na jejich kvalitu, což je skutečnost, na kterou CACE dlouhodobě upozorňuje.
  6. Systém nezávislé kontroly projektů. CACE již několik let usiluje o zavedení systému nezávislé kontroly kvality projektů. Takový systém je obvyklý, úspěšně a dlouhodobě užívaný ve všech vyspělých zemích. Příkladem může být příslušná norma užívaná pro takové činnosti ve Velké Británii.
  7. Řízení oboru stavebnictví je roztříštěno mezi řadu ministerstev, přitom trpí personálními nedostatky, zejména nízkou odbornou úrovní a nedostatečnou praxí pracovníků u mnoha dotčených institucí i po zavedení zákona o státní službě. Je třeba zásadní koncepční změny a zavedení opravdu metodického řízení. Patrně si to vyžádá i změny kompetencí jednotlivých ministerstev. Komplikovaná legislativa zdržuje přípravu staveb a umožňuje účinně blokovat mnohé ve veřejném zájmu potřebné stavby, takže dopravní infrastruktura je na četných místech již v současnosti přetížená a ne zcela funkční.
  8. Očekávání od nové vlády. Asociace CACE i širší odborná veřejnost s nadějí očekávají, že nová vláda uchopí veřejné investování a výstavbu pevně a promyšleně. Je mimořádně důležité, aby se veřejné investování v oblasti výstavby dostalo na standardní úroveň, obvyklou ve vyspělých zemích a investice a jejich příprava se nenakupovaly za podnákladové ceny. Systém musí vést zadavatele k tomu, aby s péčí dobrého hospodáře hodnotil veřejné investice vždy celkově, dlouhodobě a s ohledem na veřejný zájem, tedy zvažoval jejich náklady za celou dobu životnosti (Life Cycle Cost – LCC). Investice podmiňují ekonomický růst země a finance vložené do dopravní infrastruktury vykazují výrazný multiplikační efekt.

Závěr

Stavebnictví a zejména výstavba dopravních staveb i staveb občanské vybavenosti je nejednoduchý a velmi obtížný proces, který s sebou přináší nevyhnutelně i chyby. Je však třeba zásadně upravit a zdokonalit systém přípravy, návrhu a realizace staveb i jejich údržby tak, aby bylo minimalizováno riziko možnosti výskytu hrubé chyby, která může mít těžké až fatální následky.

Praha 7. prosince 2017

Ke stažení v pdf

Tel.: +420 604 237 681

Copyright © 2021 Česká asociace konzultačních inženýrů